Programma Stroomlijn: Werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. De combinatie Courant verwijdert voor Rijkswaterstaat de begroeiing in een deel van de uiterwaarden langs de IJssel. Dit gebeurt alleen op plekken waar het water bij hoogwater het hardste stroomt (de ‘stroombaan’). Dit vermindert het risico op overstromingen.

 

Zorgvuldig onderzoek, ontwerp en uitvoering

Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt, heeft Rijkswaterstaat voor elke uiterwaard bepaald welke ingreep in de begroeiing het grootste effect heeft op de waterstand. Courant voert verschillende soorten ingrepen uit.

Als eerste maakt Courant op basis van gesprekken met eigenaren en beheerders, ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek en afstemming met de omgeving een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp bevat de beschrijving van het terrein en waar bomen of struiken verwijderd moeten worden en welk onderhoud na de verwijdering van de begroeiing nodig is. Elk ontwerp is maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende aspecten:

  • beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bever, kwartelkoning en zachthoutooibos
  • waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden
  • bestaande vergunningen worden aangehouden

Het voorlopige ontwerp wordt via inloopavonden en persoonlijke gesprekken besproken met de eigenaar van de grond en de bewoners in de omgeving. Uiteindelijk wordt het ontwerp, na acceptatie door RWS, definitief gemaakt waarbij benodigde vergunningen aangevraagd worden bij gemeenten, waterschappen en Rijksoverheid. Het definitieve ontwerp en de ontwerpvergunningen worden zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Wanneer het definitieve ontwerp klaar is en de benodigde vergunningen binnen zijn, kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Onder Uitvoering kunt u de globale plannen bekijken bij u in de buurt.

Informatie over de vergunningen en de nut en noodzaak van het programma kunt u vinden op www.coordinatiestroomlijn.nl.

Planning

Het verwijderen van bomen en struiken vindt gefaseerd plaats in de tweede helft van 2016 tot en met de zomer 2018. Hierbij wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Courant heeft haar werkzaamhedenopgedeeld in verschillende tranches. Dit is noodzakelijk omdat niet met alle eigenaren tegelijk gesproken kan worden en er op bepaalde locaties nog nader ecologisch onderzoeknoodzakelijk was. Onder Uitvoering kunt u terug vinden wat de globale planning is voor uw omgeving.

Werkzaamheden            Periode
Vooroverleg met omgeving en opstellen ontwerp  november 2014 – maart 2016
Vergunningenprocedure  juli 2015 – oktober 2016
Verwijderen vegetatie  tweede helft 2016 – zomer 2018
Frezen, inzaaien en duurzame beheersmaateregelen   tweede helft 2016 – eind 2018

 

Werkzaamheden

Werkzaamheden Bruins en Kwast

Werkzaamheden die u kunt verwachten zijn het verwijderen en afvoeren van begroeiing, takhout versnipperen en stobben frezen. In het kader van duurzaam beheermaatregelen worden onder andere mogelijk oevers vergraven of raster geplaatst. Werklocaties zullen goed worden aangegeven en rijroutes worden zorgvuldig gekozen waarbij veiligheid van ons personeel en omstanders een belangrijk aandachtspunt is. Het verwijderen, eventueel versnipperen en afvoeren van de begroeiing wordt zoveel mogelijk binnen de perceelgrenzen/werklocatie uitgevoerd zodat overlast tot een minimum beperkt blijft.

 

Als het werk gedaan is: afspraken over onderhoud

Om ook op lange termijn bij te dragen aan een veiliger en natuurlijk rivierengebied, heeft Rijkswaterstaat vastgelegd waar welk type begroeiing in de uiterwaarden is toegestaan. Alle uiterwaarden, zowel binnen als buiten de stroombaan, zijn in kaart gebracht in een zogenoemde Vegetatielegger. Na uitvoering van Stroomlijn wordt de vegetatielegger aangepast naar de nieuwe situatie. Na de werkzaamheden dienen terreinen zo onderhouden te worden, dat alleen begroeiing aanwezig is die volgens de legger is toegestaan. Rijkswaterstaat is daarvoor verantwoordelijk. Rijkswaterstaat kan daarover met eigenaren onderhoudsafspraken maken. In dat geval wordt met de eigenaar een onderhoudscontract afgesloten en staat daar een vooraf afgesproken vergoeding tegenover. Rijkswaterstaat zal handhaven dat het onderhoud conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. Als die niet gewenst of mogelijk is, zal Rijkswaterstaat het onderhoud verzorgen.

Engelse werk voor   Engelse werk na
Voorbeeld werkzaamheden Stroomlijn: Engelse werk voor   Voorbeeld werkzaamheden Stroomlijn: Engelse werk na