Stroomlijn is bezig met de laatste loodjes. Langs de IJssel zijn bijna alle kap en snoeiwerken afgerond. Enkele hectares resteren nog. In de zomer van 2018 wordt begroeiing verwijderd op de volgende locaties:

  • De Havikerwaard (gemeente Rheden)
  • Hoenwaard en Wijher buitenwaarden (gemeente Olst-Wijhe)
  • Veessense waarden (gemeente Heerde)

Vóór de werkzaamheden wordt per locatie een zorgvuldige ecologische controle uitgevoerd. Op locaties waar begroeiing is verwijderd worden stronken weggehaald (frezen). Tevens nemen we maatregelen die het toekomstig beheer van de uiterwaarden vergemakkelijken. De exacte planning wordt gemaakt op basis van begaanbaarheid van het terrein en de kans op overstromingen. We houden de waterstand van de IJssel nauwlettend in de gaten. Hierdoor is het mogelijk dat de exacte planning de komende tijd verandert. Met eigenaren en beheerders wordt van te voren telefonisch contact opgenomen om de werkzaamheden aan te kondigen.

Viewer

Hieronder vindt u informatie over de geplande werkzaamheden in uw omgeving.

Door te scrollen met uw muis of met behulp van de plus en min knoppen aan de rechterzijde van de kaart, kunt u navigeren naar het gebied waar u informatie over wilt hebben. Tevens is het mogelijk om een woonplaats in te typen in de balk bovenin om direct naar de gewenste locatie te navigeren. In het linker scherm kunt u aanklikken welke informatie u graag wilt zien. Hieronder wordt uitleg gegeven wat de knoppen betekenen.

 

Legenda informatie3

 

De kaart presenteert een versimpeld beeld van de plannen in uw omgeving. Hierdoor is het niet mogelijk om op perceelsniveau exact te zien welke boom of struik behouden of verwijderd wordt. Wij verzoeken u contact op te nemen met Courant mocht er behoefte zijn aan meer informatie over de uitvoering van het programma Stroomlijn.  

 

U kunt hier klikken voor een groter beeld. In de gepresenteerde viewer is het mogelijk om de volgende informatie te vinden:

Ontwerp

Hier vindt u informatie of begroeiing, in het kader van het Programma Stroomlijn IJssel, wordt behouden, deels verwijderd of verwijderd in uw omgeving.

  • Behouden: na ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek en na afstemming met de omgeving is gebleken dat deze locatie waardevol is en dus behouden dient te blijven.

  • Corrigerende maatregelen: dit betreft maatwerk en kan per locatie anders zijn. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn het verwijderen van ruigte uit riet (cyclisch maaibeheer), opkronen van bomen of snoeien van begroeiing.

  • Verwijderen: na ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek en na afstemming met de omgeving is gebleken dat op deze locatie begroeiing ten behoeve van de veiligheid (grotendeels) verwijderd kan worden.

Vergunningen

Hier vindt u informatie over de status van het ontwerp.

  • In voorbereiding: dit omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voordat de vergunning wordt ingediend en ter inzage ligt. In deze fase wordt ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd, vindt afstemming met de omgeving plaats over deze locatie en wordt uiteindelijk het ontwerp gemaakt. Status van deze ontwerpen is deze fase nog in concept en kan nog wijzigen.

  • Ligt ter inzage: In deze fase wordt een vergunning aangevraagd en liggen deze ter inzage in het gemeentehuis of op www.coordinatiestroomlijn.nl.

  • Vergund: Op deze locaties zijn vergunningen ontvangen en worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering.

Meer informatie over het proces, hoe de plannen tot stand komen en over de werkzaamheden kunt u vinden onder Projectinformatie.